Which of the following should help to provide focus for your essay research pay someone to write my paper reddit online help for writing a college essay

 

§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych w obiekcie Port Sopot. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
Dokonanie rezerwacji stanowi zawarcie umowy najmu miejsca noclegowego między: Port Sopot, ul. Parkowa 64 81-770 Sopot zwanym dalej Wykonawcą , a Gościem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

§2
Umowa najmu
Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Gościem obejmuje wynajem pokoju. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Gościa. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda). Pobierana jest także opłata miejscowa (tzw. klimatyczne) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej oraz w niniejszym regulaminie. Wszystkie pokoje są umeblowane i w pełni wyposażone, a pościel i ręczniki hotelowe są bez dodatkowych opłat.

§3
Rezerwacja
Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr +48 884 937 144 lub +48 504 900 000 lub wysyłając e-mail na adres: info@portsopot.pl.
W celu dokonania rezerwacji należy podać:
– datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu
– planowana godzinę przyjazdu
– liczbę osób w pokoju (osoby dorosłe oraz dzieci, wiek dzieci)
– imię i nazwisko
– adres zamieszkania
– numer telefonu
– adres email
– dane do faktury, jeśli będzie wymagana.
Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od Gościa, Port Sopot gwarantuje rezerwację pod warunkiem wpłaty zadatku na konto bankowe obiektu lub po udostępnieniu danych karty kredytowej (numer karty, data jej ważności) w celu jej obciążenia.
Gwarancja rezerwacji:
Rezerwacja może być zagwarantowana poprzez wpłatę w czasie 72 godzin od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji, zadatku w wysokości 30% opłaty za całość pobytu.
Rezerwacja nie potwierdzona wpłatą w ciągu 72 godzin, zostaje automatycznie anulowana przez hotelowy system rezerwacji.

§4
Warunki anulacji
Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron. W przypadku anulacji rezerwacji zadatek w wysokości 30% nie podlega zwrotowi i jest zarachowany na poczet anulowanej rezerwacji.
W przypadku skrócenia pobytu trwającego przez Gościa, Port Sopot nie zwraca wpłaconych środków.

Regulamin pobytu

§1
Doba hotelowa
Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 11:00 dnia wyjazdu.
Nie wymeldowanie się z pokoju do godziny 11:00 wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% wartości ostatniej doby oraz przekazania rzeczy Gościa do depozytu.
Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z recepcją pod nr +48 884 937 144 lub + 48 504 900 000.Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość późniejszego wyjazdu za dodatkową opłatą.

§2
Meldowanie i zasady odbioru kluczy
Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.
Port Sopot zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
• nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.
Przyjazd większej liczby Gości do zarezerwowanego pokoju, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność pokoju rezerwowanego, uznany jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem oraz utratą wcześniej wpłaconych środków.
Godziny pracy Port Sopot, ul. Parkowa 64 , 81-770 Sopot: codziennie od 08:00 do 20:00.
Wydanie kart do pokoju nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconego zadatku.
Przyjazd nocny: istnieje możliwość zameldowania po godzinie 20:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z recepcją.

§3
Wymeldowanie i zdanie kart.
Zdanie karty odbywa się w recepcji Port Sopot w dniu wyjazdu w godzinach od 8:00 – 11:00.
Pokoje po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu. W przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu pokoju, Goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni.
Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność Port Sopot zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta najpóźniej w dniu wyjazdu gotówka lub kartą. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze pokoju przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej. W przypadku zgubienia karty do pokoju Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30,00 zł.

§4
Cisza nocna
Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Anchor House ma prawo wezwać ochronę lub policję oraz nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł doliczając ją do rachunku Gościa.

§5
Odpowiedzialność za pokój.
Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal.

§6
Zakaz palenia
Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 1.500,00 zł, doliczana do rachunku Gościa.

§7
Zmiana cen
Port Sopot zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

§8
Zwierzęta domowe
Zwierzęta są akceptowane jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z managerem obiektu. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

§9
Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Port Sopot rezerwuje sobie prawo zaproponowania Gościowi obiektu zastępczego.
Port Sopot ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku z powodów niezależnych od Port Sopot nie będzie mogło być zagwarantowane.
Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

§10
Awarie
Port Sopot zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w pokoju bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.
Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Port Sopot(dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w pokoju) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany pokój. Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

§11
Dane osobowe
Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Gości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych Port Sopot. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

§12
Rozstrzyganie sporów
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie.
Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Port Sopot.

§13
Postanowienia końcowe
Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby Port Sopot ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
Port Sopot nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie wartościowych przedmiotów pozostawionych w obiekcie.
Osoby niezameldowane w obiekcie mogą wejść na teren obiektu jedynie za zgodą obsługi.